Navigace

  • o nás
  • informace
  • pomoc a podpora
  • publikace
  • jste závislí?
  • mapa webu




mapa pomoci

mapa ČR Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Plzenský kraj Jihočeský kraj Vysočina Jihomoravský kraj Zlínský kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Královéhradecký kraj Hlavní město Praha Středočeský kraj Středočeský kraj

Login form

kalendář akcí

PoÚtStČtSoNe
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829 

links

anketa

Nežádoucí účinky užívání marihuany

Výsledky ankety

novinky odjinud

mapa webu

 

Z

ZÁKON O NÁVYKOVÝCH LÁTKÁCH

Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, je klíčovou mimotrestní normou upravující zacházení s omamnými a psychotropními látkami, přípravky a prekursory. Stanoví pravidla výzkumu, výroby, zpracování, odběru, skladování, dodávání a používání těchto látek, přípravků a prekursorů, dále jejich koupě a prodeje, jakož i nabývání a pozbývání dalších věcných nebo závazkových práv s nimi spojených, zprostředkování smluv o jejich převodech a zastupování při uzavírání takových smluv. Oprávněné, legální zacházení s omamnými a psychotropními látkami, přípravky a prekursory je v zásadě možné pouze na základě zvláštního povolení, které vydává Ministerstvo zdravotnictví. Jestliže v konkrétním případu není takové povolení vydáno, jde o neoprávněné, nelegální zacházení s těmito látkami, které může být postiženo podle trestního nebo přestupkového zákona.

ZÁTĚŽOVÉ AKTIVITY

Sportovní akce, hry a pobyty v přírodě v náročném prostředí a/nebo s náročným programem ve smyslu psychofyzické zátěže. Mají za cíl zvýšit tělesnou, psychickou i sociální zdatnost a odolnost klientů. Poskytují podněty pro zvládání frustrace, hledání vlastních rezerv a osvojování si některých sociálních schopností a dovedností, jako je spolupráce, poskytování a přijímání podpory a pomoci, vůdcovské schopnosti apod. Zátěžové aktivity ve skupině zvyšují skupinovou sounáležitost, strukturování rolí a schopnost skupiny zvládat krizové situace.

ZÁVISLOST, SYNDROM ZÁVISLOSTI

Závislost (dependence) a syndrom závislosti je definován v ICD-10 jako soubor behaviorálních, kognitivních a fyziologických fenoménů, který se vyvíjí po opakovaném užití látky a který typicky zahrnuje následující projevy:
- silné přání užít drogu, nutkavá potřeba
- porušené ovládání při jejím užívání, ztráta volní kontroly
- přetrvávající užívání i přes škodlivé následky, neschopnost odpoutat se navzdory tělesným i duševním komplikacím
- priorizace drogy před všemi ostatními aktivitami a závazky, převažující orientace na životní styl s drogou, její shánění a zotavování se z jejího účinku
- zvýšená/snížená tolerance
- odvykací stav při nedostatku či vysazení drogy

ZKŘÍŽENÁ TOLERANCE

Vyskytuje se u dvou látek, které mají obdobné farmakologické účinky. Pokud si organismus vypěstuje toleranci na určitou psychoaktivní substanci, pak aplikace substance s obdobným farmakologickým působením nemá očekávaný efekt. Pro ilustraci tohoto fenoménu lze uvést vysokou toleranci uživatelů opioidů na metadon nebo těžce závislých alkoholiků na některá anestetika užívaná v chirurgii.

ZKŘÍŽENÁ ZÁVISLOST

Farmakologický termín užívaný pro označení schopnosti jedné substance (nebo skupiny látek) potlačit manifestní odvykací syndrom po vysazení jiné substance. Zkřížená závislost existuje v určité míře mezi různými drogami. Jedním z důsledků tohoto fenoménu je, že závislost na určité látce se rychleji rozvine, jestliže jedinec je již závislý na příbuzné látce nebo skupině látek. Například závislost na benzodiazepinech se rozvíjí velmi snadno u jedince, který je již závislý na jiné droze tohoto typu nebo na jiných substancích s uklidňujícím účinkem jako je alkohol a barbituráty. Jiný důsledek je, že nežádoucí odvykací syndrom může být potlačen jinou látkou, která nahrazuje vysazenou či aktuálně nedosažitelnou primární drogu. Někteří jedinci závislí na heroinu v tomto případě užívají alkohol a/nebo benzodiazepiny. Jedinec, který má zkříženou závislost mezi dvěma typy drog, bude také vykazovat fenomén zkřížené tolerance.

ZMĚNA

Změna je obecným cílem intervencí, dosažení změny je indikátorem jejich účinku. V primární prevenci hovoříme v této souvislosti zejména o změně postojů a chování. V oblasti Harm Reduction je klíčovou změna rizikového chování, kdy např. nitrožilní uživatel přestane používat sdílené injekční náčiní a zapojí se do výměnného programu, nebo přejde k užívání neinjekčnímu. V léčbě závislých se abstinence nepokládá za jedinou žádoucí změnu; není udržitelná, nedojde-li zároveň ke změně životního stylu v souvislosti s rodinou, partnerem, přáteli, prací či přípravou na povolání, trávením volného času, trestnou činností apod. Pojem změna v psychoterapii se vztahuje buď na dílčí oblasti (náhled, sebepojetí, zvládání konfliktů, lepší schopnost navazovat a udržovat mezilidské vztahy, zlepšení obtíží) nebo na celkovou změnu osobnosti ve smyslu dosažení větší zralosti a integrity.

ZNEUŽÍVÁNÍ DROG

Současné mezinárodní smlouvy o kontrole drog pokládají za zneužívání drog užívání každé látky ze seznamu kontrolovaných látek pro účely jiné než lékařské a vědecké. V tomto případě lze hovořit i o nezákonném užívání. Pojem zneužívání se vztahuje i na užívání léků bez medicínských důvodů, včetně užívání předepsaných léčiv v nadměrných dávkách nebo nadměrně často.
Viz také abusus