Navigace

  • o nás
  • informace
  • pomoc a podpora
  • publikace
  • jste závislí?
  • mapa webu
mapa pomoci

mapa ČR Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Plzenský kraj Jihočeský kraj Vysočina Jihomoravský kraj Zlínský kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Královéhradecký kraj Hlavní město Praha Středočeský kraj Středočeský kraj

Login form

kalendář akcí

PoÚtStČtSoNe
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829 

links

anketa

Nežádoucí účinky užívání marihuany

Výsledky ankety

novinky odjinud

mapa webu

 

K

KAVA

Nápoj připravený z kořenů keře Piper methysticum, široce užívaný v jižních tichomořských oblastech při obřadech i společensky. Aktivní složkou je kawain, který způsobuje mírnou euforii a zklidnění, k čemuž je kava obvykle užívána. Masivní užívání může vést k závislosti a zdravotním problémům.

KHAT

Listy a pupeny východoafrické rostliny Catha edulis, které se žvýkají nebo se z nich vaří nápoj. Užívá se také v některých částech východního Středozemí a severní Afriky. Jde o stimulans s účinky podobnými amfetaminům. Masivní užívání může vést k závislosti a somatickým nebo psychickým zdravotním problémům podobným, jaké způsobují jiná stimulancia. Je zejména používán pro potlačení chuti k jídlu a únavy.

KLIENT

Uživatel speciálních profesionálních služeb, které mají aspoň částečně soukromý a důvěrný charakter, např. psychoterapie (zde termín zavedl Carl Rogers), poradenství, služby sociální, právní a finanční. Role klienta je spojena s očekáváním větší informovanosti, aktivity, spolupráce a partnerského postavení vůči odbormíkům než role pacienta; na rozdíl od termínu “pacient” neimplikuje označení “klient” přímo nemocného člověka či nositele chorobných příznaků a pokládá se za nestigmatizující. Z těchto důvodu se rozšiřuje pojem “klient” i do léčby závislostí, což je patrné i v ČR.

KODEIN

Opiát, jeden z nejvýznamějších alkaloidů opia. V organismu se demetyluje na morfin. Jeho účinek je proto podobný morfinu, ale je mnohem slabší. Vzhledem k tomu, že jeho závislostní potenciál je mnohem nižší, nepodléhá tak přísným předpisům jako morfin. V lékařstí se používá jako antitusikum (lék proti kašli) a slabší analgetikum-anodynum (léky proti bolesti). Bývá součástí nejrůznějších analgetických směsí, absahuje jej například v 80 letech hojně zneužívaný ALNAGON. Jeho zneužívání je ale méně časté, používá se spíše jako výchozí látka pro přípravu jiných účinnějších drog, např. Braunu (dihydrocodein).
Viz také opiáty , opium

KOFEIN

Mírný stimulant centrálního nervového systému, s účinkem vasodilatačním ( rozšiřuje cévy) a diuretickým. Kofein se nachází v kávě, čaji, čokoládě, Coca-Cole a v některých jiných nealkoholických nápojích. Akutní a chronické nadužívání (tj. denní příjem 500mg nebo více) s výslednou toxicitou je označováno jako „kofeinismus“. Symptomy zahrnují nepokoj, nespavost, zrudnutí tváře, svalové záškuby, tachykardii, zažívací poruchy zahrnující bolest břicha, problémy s řečí nebo neuspořádané myšlení i řeč. Občas se vyskytuje podráždění, předcházející úzkosti nebo panickým stavům, depresi nebo schizofrenii. Výzkumy důkazů naznačují existenci odvykacího syndromu u kofeinistů.
Viz také stimulancia

KOGNITIVNĚ BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE (KBT)

Terapie založená na psychologických teoriích učení. Vychází z behaviorální terapie, klade však rovněž důraz na racionalitu (rozumové poznání, uvědomění) a sebekontrolu, důležité místo zaujímá sociální učení nápodobou. Terapie spočívá v přecvičení nežádoucích a naučení žádoucích způsobů chování a ve změně postojů a hodnocení, jež se nakonec promítne do rozhodování a výsledného jednání člověka. Jedná se o direktivní přístup, kdy je však klient předem informován o jednotlivých krocích psychoterapeutického procesu a cílech psychologického působení. Mezi používané techniky patří systematická desensibilizace, token ekonomy, plánování atd. Terapie se podobně jako u klasických behavioristů zaměřuje na symptomy poruchy, na chování (např. neurotické, závislé apod.) a jeho změnu a nezabývá se příčinami či intrapsychickým děním. Učení nebo odnaučování probíhá automaticky v podmínkách určených terapeutem. K vůdčím osobnostem tohoto směru patří A. Bandura, A. Beck a A. Ellis. Z principů KBT vychází i Marlattova teorie.
Viz také Marlattova teorie

KOKAIN

Alkaloid získaný z kokových listů nebo jinak syntetizován z chemické směsi (ecgonin) nebo jeho derivátů. Kokain hydrochlorid byl obvykle používán jako lokální anestetikum v zubním lékařství, očním a ušním, v nosní a krční chirurgii protože jeho působení zužování cév pomáhá omezovat místní krvácení. Kokain je silný stimulant centrálního nervového systému a mimo lékařství užívaný kvůli vytváření euforie či pocitům bdělosti. Opakované užívání vytváří závislost. Kokain nebo „koks“ je často prodáván jako bílé, průhledné krystalické vločky nebo prášek („sníh“). Často je falšován různými cukry nebo lokálními anestetiky. Prášek je “šňupán“ a vytváří efekt v délce od 1-3 minut do 30 minut. Kokain může být užíván orálně, často spolu s alkoholem. Pokud je kombinován s heroinem, je užíván obvykle injekčně.

KOKOVÁ PASTA

Španělsky „pasta de coca“ - produkt po prvním kroku procesu extrahování kokainu z kokových listů. Ten obsahuje 50-90% kokainového sulfátu a toxické nečistoty jako jsou: kerosen a kyselina sírová. V Jižní Americe jsou kouřeny samostatně nebo spolu s marihuanou a tabákem. Koková pasta smíchaná s marihuanou a/nebo tabákem je známa jako „pitillo“ v Bolivii a „bazuco“ v Kolumbii.

KOKOVÉ LISTY

Listy kokového keře Erythroxylon coca, které jsou tradičně žvýkány nebo cucány v Andské kultuře spolu se zásaditým popelem, jako stimulant a prostředek k potlačení chuti k jídlu a ke zvýšení výkonnosti ve vysoké nadmořské výšce. Kokain je extrahován z kokových listů.

KOMUNITA

Obec, v širším významu společenství lidí, spojených např. bydlením na určitém místě a sounáležitostí s ním (místní komunita), vírou (křesťanská komunita), profesionálním zaměřením a zájmem (odborná komunita), stylem života (umělecká komunita, drogová komunita). V 60.letech se pojem „komunita“ používal pro společný život skupiny dospělých osob s dětmi, pokládaný za alternativu rodiny. Komunita si vytváří specifický soubor sociálních norem a hodnotový systém, což většinou doplňuje a obohacuje celospolečenské normy a hodnoty, může však s nimi také být ve větším či menším rozporu. Hovoří se pak o „sociálně deviantním“ společenství či komunitě, což se obvykle chápe negativně (v tomto smyslu jsou známé např.sociálně deviantní komunity v sídlištních ghetech, na drogové scéně apod.), může však být i pozitivní smysl (některá nekonformní společenství v totalitním režimu se označovala jako „ostrůvky pozitivní deviace“).

KOMUNITNÍ PÉČE (COMMUNITY CARE)

Péče probíhající v souvislosti s místním společenstvím, odpovídající jeho potřebám, využívající jeho podpůrných faktorů a usilující o začlenění klientů do života v normálních podmínkách. Je protikladem péče v uzavřených institucích (institucionální péče). V okruhu drogových závislostí patří do komunitní péče například terénní práce, výměnné programy, nízkoprahová kontaktní centra, denní stacionáře, různé formy následné ambulantní péče včetně chráněného bydlení apod.
Viz také duševní zdraví

KOMUNITNÍ ZPLNOMOCNĚNÍ (COMMUNITY EMPOWEREMENT)

Intervence, která povzbuzuje komunitu (např. lidé v lokalitě, injekční uživatelé drog, prostitutky) k rozvíjení kolektivního vědomí a odpovědnosti za aktivity vedoucí ke změně chování ve zdravotní oblasti a dalších činnostech. K dosáhnutí těchto změn může komunita také potřebovat získat kolektivní kontrolu širokých sociálních, politických a ekonomických faktorů, které mají vliv na jejich přístup ke zdraví. „Zplnomocnění“ je proces rostoucí osobní, mezilidské nebo politické síly, aby komunita mohla mít vliv na zlepšení života svých příslušníků.

KONFRONTACE V PSYCHOTERAPII

Metoda psychoterapeutické práce, při níž terapeut nebo jiný klient autenticky reaguje na klienta. Při používání této metody jde o ujištění, že si klient uvědomuje jednotlivé činy a pocity, které jsou právě předmětem terapie. Klient je prostřednictvím této metody kofrontován s důsledky svého chování a působením na ostatní. Ke konfrontaci se využívají různé racionální a emotivní metody. Příkladem je technika zvaná “horká židle.” – Pod názvem KONFRONTACE vychází v ČR psychoterapeutický časopis.

KONTAKTNÍ CENTRUM (DROP-IN CENTRE)

Kontaktní centra (KC) nabízejí své služby cílové skupině drogově závislých, která není v kontaktu s jinými zdravotními a sociálními institucemi (skrytá populace). KC překonávají psychologické a administrativní bariéry dostupnosti a umožňují této klientele přístup ke službám bez jakéhokoliv doporučení, přímo z ulice, anonymně a v neformálním prostředí, proto se též nazývají „nízkoprahová" ("low threshold").

KONTAKTNÍ PRÁCE (OUTREACH WORK)

Kontaktní práce probíhá buď v nízkoprahovém zařízení (kontaktní centrum) nebo přímo v terénu (terénní práce). Základním cílem je navázání kontaktu s klientem a vytvoření komunikace založené na důvěře a otevřenosti. Postupně se buduje důvěra klienta v zařízení či program a k možnosti využití odborné pomoci obecně. Ke kontaktní práci patří i poučení klienta o účinku drog, důsledcích, rizicích aplikace, zneužívání drog a závislosti, informace o relativně bezpečnějších způsobech užívání drog, hygienických návycích, bezpečném sexu, přenosných nemocích atd. Prohloubeného kontaktu lze využít k nastolení otázky změny rizikového chování (výměna injekčního náčiní, motivace k návštěvě odborného zařízení atd.). Kontaktní poradenství, i když často jednorázové nebo nesystematické, pomáhá u konkrétního klienta definovat určitý problém zdravotní, psychologický, sociální či právní, navrhuje možnosti řešení a zajišťuje asistenci směrem ke zdrojům odborné pomoci.

KONTRAKT

Smlouva mezi klientem na straně jedné a terapeutem, týmem či pracovištěm na straně druhé o cílech, procesu, časovém rámci a podmínkách léčby či jiné odborné péče, o právech a povinnostech obou stran apod. Na mnoha pracovištích je zvykem zařazovat do kontraktu i konkrétní úkoly na příští období a způsob jejich hodnocení.

KONTROLOVANÉ LÁTKY (CONTROLLED SUBSTANCES)

Termín zahrnující psychoaktivní substance a jejich prekursory, jejichž dostupnost je zakázána podle mezinárodních úmluv kontroly drog nebo limitována pro použití lékařských a farmaceutických postupů. Na obou těchto úrovních, státní i mezinárodní, jsou kontrolované látky a prekursory obvykle klasifikovány podle vlivu/účinku do tabulek, reflektují rozdílné stupně omezení a dostupnosti.

KOTERAPEUT (CO-THERAPIST)

Druhý terapeut při skupinové psychoterapii. Jeho role a funkce může být velmi různorodá. Obvykle se jedná o pomocného terapeuta, který je nápomocen při práci terapeuta ať již ve smyslu technické pomoci (například přípravou pomůcek apod.) nebo psychoterapeutickém (např. podpora a posilování práce terapeuta nebo určitá dělba rolí, např. tak, že při intezivní práci terapeuta s jedním ze členů skupiny se koterapeut věnuje ostatním či skupině jako celku). Role koterapeuta může být také využito pro výukové a výcvikové účely, kdy se kandidát (student) může osobně účastnit skupinového sezení a přímo se na něm podílet pod dohledem zkušeného terapeuta. Koterapie se uplatňuje i v rodinné a partnerské terapii.

KRÁTKODOBÁ INTERVENCE (SHORT TERM INTERVENTION)

Léčebná strategie s limitovaným počtem setkání (obvykle 1-4). Setkání trvají typicky 5-30 minut. Má podpořit klienta při řešení jasně definovaného a časově ohraničeného problému či situace, jako je vysazení drogy, snížení dávky, ale také rozhodnutí k léčbě, změna v rodině, v partnerském vztahu, zaměstnání apod. Může být účinná i u kuřáků a osob zneužívajících alkohol, zejména v časném stadiu. Některé klinické výzkumy doporučují tento typ intervence také pro nemotivované klienty, kteří se nechtějí zapojit do intenzivnějšího přístupu. Součástí krátkodobé intervence je i edukace, například formou brožury s návodem na svépomoc. Procento osob, kteří změní návykové chování po krátkodobé intervenci, je sice nevelké, přesto pro ni existují racionální důvody. Krátkodobá intervence nevyžaduje specializované pracoviště ani specializovaný výcvik a může ji soustavně provádět široký okruh pracovníků pro značný počet klientů. Mohou ji poskytovat například praktičtí lékaři a jiní pracovníci v základní linii zdravotní péče či v poradenství obecně. Často je spojena se systematickým screeningovým testováním lidí, kteří užívají látky (především alkohol a tabák) rizikovým a škodlivým způsobem. Krátkodobá intervence má nejvyšší efektivitu, jestliže poté následuje dlouhodobý kontakt v trvání od jednoho do šesti měsíců. - Termín „minimální intervence“ se obvykle užívá jako synonymum pro krátkodobou intervenci, někdy se vztahuje na kontakt trvající ne déle než 5 minut.

KRÁTKODOBÁ LÉČBA (SHORT TERM TREATMENT)

Pojem obvykle vyhrazený pro ústavní léčbu kratší než 3 měsíce (nejčastěji 4-8 týdnů). Jde o strukturovaný program, v němž léčebné aktivity převažují nad aktivitami rehabilitačními či resocializačními. Vhodná pro uživatele drog motivované k léčbě, kteří nejsou schopni se uzdravit v ambulantní léčbě a jsou ohroženi relapsem, případně vyžadují komplexní péči, protože vedle drogové závislosti mají jinou osobnostní poruchu nebo psychiatrické či somatické onemocnění. Nepředpokládá se výrazné ovlivnění životního stylu u osob s delší drogovou kariérou, i u nich však může hrát krátkodobá léčba důležitou roli jako “úvodní léčba” po které následuje jiný, střednědobý nebo dlouhodobý program péče. V ČR se provádí málo a její indikace a účinek se podceňují.

KRIZE (CRISIS)

V psychosociální oblasti je krize definována jako důsledek životní události, kterou není jedinec schopen zvládnout vlastními silami, vlastními vyrovnávacími strategiemi, eventuálně pouze za pomoci jemu blízkých lidí, v přijatelném čase a navyklým způsobem. K charakteristikám krize patří: (1) obvykle dojde k opouzdření a řešení během 1-6 týdnů, (2) jedinec signalizuje během krize potřebu pomoci, ale nemusí tak vždy činit přiměřeným způsobem, (3) jedinec v krizi hledá nové zdroje opory a vzorce chování a může tak být mnohem přístupnější pomoci zvenčí, (4) východiskem z krize je aktivita jedince a intervence druhých.

KRIZOVÁ INTERVENCE (CRISIS INTERVENTION)

Cíle krizové intervence jsou jednak aktuální – uklidnit klienta, stabilizovat jeho stav, snížit nebezpečí, že se krize bude nadále prohlubovat, jednak perspektivní – propracovat s klientem blízkou budoucnost, hledat v případě nutnosti další možnosti řešení. V průběhu krizové intervence nabízí pracovník klientovi pomoc s cílem: (a) usnadnit komunikaci (jak mezi klientem a pracovníkem, tak ale převážně mezi klientem a jeho okolím), (b) umožnit klientovi správný odhad problému a jeho účelné řešení, (c) pomoci klientovi při vyjadřování emocí, (d) pomoci klientovi opět získat sebedůvěru, (e) zmapovat možnosti podpory v okolí klienta (jak laické, tak profesionální). Má-li být krizová intervence účinná, je nutné využít intervalu zvýšené otevřenosti pro vnější pomoc a možnost změn. Jakmile akutní krize odezní, motivace a připravenost ke změnám se zmenšuje.

KVALITA PÉČE (QUALITY OF CARE)

Z odborného hlediska se kvalita péče může odvozovat a posuzovat na základě (1) patřičného vzdělání a specifických znalostí a dovedností personálu, (2) dodržování odborných postupů a metod, (3) prevence komplikací a mimořádných příhod, (4) dodržování etických zásad a respektování práv pacienta či klienta, (5) zvládnuté organizace práce včetně adekvátní dokumentace a komunikace o pacientovi či klientovi, včasného vyšetření, předávání apod., (6) vybavení a bezpečnosti pracoviště. Soubor kritérií, podle nichž se hodnotí kvalita péče, se nazývá standardy. Pro udržování a rozvoj kvality péče slouží postupy na mnoha úrovních počínaje daným pracovištěm (sebehodnocení, vnitřní management kvality) přes postupy uplatňované v odborné komunitě a mezi pracovišti navzájem až po mechanismy využívané státní správou nebo poskytovateli finančních prostředků (inspekce, akreditace). Je nezbytné se zabývat kvalitou péče i z hlediska klientů, kteří ji využívají, zjišťovat jejich spokojenost se službami a hodnotit jejich potřeby a preference.

KVALITA ŽIVOTA (QUALITY OF LIFE)

Kvalita života se obvykle popisuje v pojmech jako je soběstačnost, autonomie, důstojnost, seberealizace, spokojenost v rodinných, partnerských a dalších mezilidských vztazích, sociální a kulturní integrovanost, tvořivost apod., jindy jako “schopnost milovat, pracovat a žít v souladu s danou kulturou” (Sigmund Freud). Obsah tohoto pojmu je samozřejmě podmíněn společenskými normami a hodnotami, nebývá však omezen pouze na materiální statky a výhody, a rovněž “soulad” neznamená nutně konformitu s většinovou společností. Kvalita života ve vztahu ke zdraví je definována souborem kritérií používaných k hodnocení výsledků léčby (škála QALY). V léčbě závislostí je kvalita života pokládána za dlouhodobý terapeutický cíl, pro který je abstinence podmínkou nutnou, nikoliv však postačující - léčba se proto nemá zaměřit pouze na změnu návykového chování, ale i na změnu (zralost) osobnosti a celkového životního stylu.

KVALITATIVNÍ PŘÍSTUP

Výzkumný přístup představujícím ve vědě a výzkumu způsob chápání jevů prostřednictvím jejich kvality, tedy prostřednictvím nekvantifikovaných vlastností těchto jevů. Nejedná se o přístup, který stojí v rozporu s tradičním pojetím vědy a vědeckým poznáním, ale doplňuje a rozšiřuje jej o nový rozměr v zacházení a chápání zkoumaných jevů, představuje rozšíření spektra výzkumných možností. Vychází z představy, že kromě kvantifikace a měření je možné s určitými omezeními jevy uchopit a zkoumat, aniž by bylo třeba tak výrazné redukce a simplifikace jakou vyžaduje právě proces kvantifikace. Kvalitativní přístup umožňuje respektovat jedinečnost, neopakovatelnost, dynamiku, procesuálnost a kontextuální podmíněnost některých jevů patřících do vnější i vnitřní reality života jednotlivce i společnosti. Má vytvořen vlastní teoretický a metodologický rámec z něhož vycházejí jednotlivé kvalitativní metody užívané pro výzkumu. Tento rámec však není zcela jednotný a odpovídá velmi různorodým historicko-filozofickým kořenům. Odlišná a často nejednotná terminologie, způsob práce a značná pluralita v teoriích činí tento přístup obtížně uchopitelný a aplikovatelný v praktickém výzkumu. Ve výzkumu závislostí představuje jednu z nejdynamičtěji se rozvíjejících oblastí přinášejících potřebná data o vzorcích užívání, postojích, prožívání a jednání často u dříve zcela výzkumně nedostupných částech populace uživatelů návykových látek.