Navigace

  • o nás
  • informace
  • pomoc a podpora
  • publikace
  • jste závislí?
  • mapa webu
mapa pomoci

mapa ČR Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Plzenský kraj Jihočeský kraj Vysočina Jihomoravský kraj Zlínský kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Královéhradecký kraj Hlavní město Praha Středočeský kraj Středočeský kraj

Login form

kalendář akcí

PoÚtStČtSoNe
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829 

links

anketa

Nežádoucí účinky užívání marihuany

Výsledky ankety

novinky odjinud

mapa webu

 

A

ABSŤÁK

Obvykle používaný slangový termín pro proces náhlého odvykacího stavu při závislosti na alkoholových i nealkoholových drogách.

ABSTINENCE

Jednání, které vede ke zdržení se užívání alkoholu nebo jiné drogy z důvodů zdravotních, osobních, sociálních, náboženských, morálních, právních či jiných. Kdokoliv v současné době abstinuje, může být nazýván „abstinent.“ Termín „současný abstinent“ (current abstainer) je někdy používán pro výzkumné účely a definován jako osoba která neužívá žádnou látku po určité období, např. 3, 6 nebo 12 měsíců. V některých studiích osoba, která pije nebo užívá jiné drogy pouze jednou nebo 2x za rok, je klasifikována jako abstinent. V demografických a zdravotních profilech je důležitý rozdíl mezi celoživotním abstinentem a ex-userem. V epidemiologických studiích nesmí být tento rozdíl přehlédnut.
Viz také alkohol , ex-user

ABUSUS (ZNEUŽÍVÁNÍ)

Termín široce používaný v různém významu. V Úmluvách OSN se „abusus“ týká jakékoliv spotřeby kontrolované látky bez ohledu na řídkost jejího užití. V Diagnostickém a statistickém manuálu duševních poruch (DSM-IV) je abusus psychoaktivních látek definován jako „maladaptivní vzorec užívání látky vedoucí ke klinicky významnému poškození nebo psychické úzkosti, projevených jednou (či vícekrát) v následujících 12. měsících:

ADIKTOLOGIE (ADDICTOLOGY)

Obor či odborná disciplina zabývající se zneužíváním drog, drogovými závislostmi a odbornou pomocí osobám a skupinám, které jsou drogami ohroženy. Může mít čistě medicínský nebo mezioborový charakter. Pojem se vyskytuje v názvech odborných společností, knih a časopisů. V ČR vychází od r. 2001 odborný časopis ADIKTOLOGIE.
Poznámka redakce stránek drogy-info.cz: Od r. 2005 existuje studijní obor Adiktologie, který je vyučován v rámci činnosti Centra adiktologie Psychiatrické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

ADVERZNÍ REAKCE

Škodlivý, neúmyslný nebo nechtěný následek vzetí drogy. Všechny typy drog mohou produkovat adverzní reakci, zvláště, když byly užity ve velkých dávkách a/nebo osobou se specifickou vnímavostí. Například zažití psychotických symptomů po užití cannabisu je již u někoho predispozicí ke schizofrenii. Adverzní reakce může být mírná (bolest hlavy, zvracení) a zmizí s opakovaným užitím, nebo může být mnohem silnější, v některých případech může vést až ke smrti.

AGONISTA

Látka, která působením na neuronový receptor vyvolává shodné reakce jako látka porovnávaná: například metadon je agonistou heroinu či morfinu na opiátových receptorech.

AIDS

Obvyklá zkratka pro smrtelné onemocnění známé jako syndrom získaného selhání imunity (Acquired Immuno-Defficiency Syndrome), ve kterém imunitní systém je oslaben a neschopen bojovat proti infekcím a nádorovému bujení. Onemocnění je způsobeno virem zvaným HIV (Human Immuno-Defficiency Virus).Mezi uživateli drog je hlavní cestou přenosu viru HIV sdílení injekčního náčiní. Mnoho zemí proto zavedlo programy k odrazení od injekčního užívání nebo pro poskytování sterilního injekčního náčiní pro intravenosní uživatele za účelem snížit pravděpodobnost přenosu viru prostřednictvím sdílení jehel, stříkaček a dalších materiálů používaných při aplikaci drog.

AKREDITACE

Proces ověření kvality určité služby, zařízení, vzdělávacího programu atd. V zahraničí je buď vyžadován zákonem nebo dobrovolný, ale natolik prestižní, že organizace, která se k akreditaci nepřihlásí, riskuje svou důvěryhodnost. Uplatňuje se též zásada, že neakreditované služby nemohou být běžně financovány z veřejných finančních prostředků, jako je např. státní rozpočet nebo veřejné zdravotní pojištění. Akreditaci provádí buď komise zřízená při státním orgánu (ministerstvu) nebo komise nezávislá. - Akreditace služeb pro problémové uživatele drog a drogově závislé je v ČR v současné době připravován jak v resortu zdravotnictví, tak v resortu MPSV. K posouzení se používají standardy.
Viz také standardy

AL-ANON

Svépomocná organizace velmi podobná Anonymním alkoholikům, která sdružuje rodiče a jiné rodinné příslušníky lidí, kteří mají problémy s alkoholem.

ALKOHOL

V chemické terminologii jsou alkoholy velká skupina organických sloučenin obsahující jeden nebo více hydroxylových (-OH) skupin. Neodborný termín „alkohol“ typicky poukazuje na ethylalkohol (ethanol). Ethanol (C2H5OH) je hlavní psychoaktivní složka alkoholického nápoje. V širším slova smyslu je termín „alkohol“ také používán jako odkaz na alkoholický nápoj.

ALTERNATIVNÍ LÉČBA

Pojem znamená léčbu jako alternativu trestu. V terminologii trestní justice v ČR v současné době vůbec nevyskytuje. V českém trestním systému ale de facto existují některé alternativní instituty, které smysl alternativní léčby mohou naplňovat. Ve fázi před vynesením rozsudku by se mohlo jednat o náhradu vazby slibem podle § 73 odst. tr. ř. Dále by se mohlo jednat o podmíněné zastavení trestního stíhání podle § 307 tr. ř., pokud by obviněnému bylo uloženo ve zkušební době přiměřené omezení. Ve fázi po vynesení rozsudku se dá v tomto smyslu hovořit o podmíněném upuštění od potrestání s dohledem podle § 26 tr. z., o podmíněném odsouzení podle § 58 a násl. tr. z., o podmíněném odsouzení s probačním dohledem podle § 60a tr. z. a o trestu obecně prospěšných prací podle § 45, 45a tr. z., vedle těchto institutů může soud uložit přiměřená omezení a povinnosti podle § 26 odst. 3,4 tr. z., tedy i povinnost léčit se. Ve stejném smyslu by se dalo jako o alternativní léčbě uvažovat i o ochranné léčbě podle § 72 tr. z., pokud je uložena při upuštění od potrestání nebo vedle trestu vykonávaného na svobodě.

ALTERNATIVY K UŽÍVÁNÍ DROG

Pojem používaný zejména v primární prevenci pro programy, které vedou k hodnotnému trávení volného času a podporují uvědomění si vlastní hodnoty bez užití drog. Jsou založené na přesvědčení, že některé mladé lidi zaujme užívání nelegálních drog proto, že nemohou najít hodnotné, zajímavé a sebenaplňující aktivity. Programy například nabízejí volnočasové aktivity nebo podporují vytváření svépomocných a zájmových skupin. „Alternativy k užívání drog“ mohou být pochopitelně i spirituální či existenciální.

AMBULANTNÍ LÉČBA

Léčba prováděná bez vyčlenění klienta z původního prostředí. Při ambulantní léčbě pacient/klient dochází do zařízení, kde se léčba poskytuje, přičemž délka kontaktu, frekvence kontaktů a doba docházení je individualizovaná, přizpůsobená jeho potřebám a zakotvená v jeho ústní či písemné dohodě (kontraktu) s terapeutem nebo se zařízením. Nejčastější formou ambulantní léčby jsou individuální rozhovory (poradenské nebo terapeutické) v délce obvykle 30-60 minut a s frekvencí 1-2x týdně. Mimořádná situace (počátek léčby, krize) může vyžadovat denní kontakt, jehož délka může být kratší, při stabilizovaném stavu se naopak intervaly mezi návštěvami prodlužují (např. 1x za 14 dní, případně ještě nižší frekvence). Skupinová forma: ambulantní skupiny se obvykle scházejí 1x týdně na dobu 1,5 hod., frekvenci 2x týdně nacházíme výjimečně. Farmakoterapie (jen ve zdravotnických zařízeních, aplikovaná lékařem) se používá jednak na počátku ke zmírnění příznaků z vysazení drogy (ambulantní detoxifikace), jednak dle potřeby i průběžně pro zmírnění doprovodných psychických příznaků, jako je úzkost, deprese nebo vztahovačnost. Spektrum možností ambulantní péče doplňuje sociální práce, rodinná terapie, klubové a volnočasové aktivity, pracovní a právní poradenství apod. Ambulantní léčba je vhodná pro pacienty/klienty s nižším potenciálem pro relaps, větší schopností sebekontroly a motivací ke změně a s podpůrným nebo alespoň neškodícím sociálním zázemím. Prokázaně efektivní je ambulantní léčba s 2-3 kontakty týdně po dobu minimálně 3 měsíců, může pak plynule přecházet do ambulantního doléčování.

AMFETAMIN

Látka z velké skupiny syntetických drog se silným stimulačním (sympatomimetickým) účinkem na centrální nervový systém. Tato skupina obsahuje mnoho látek prodávaných výlučně v nezákonném obchodě a také velký počet látek užívaných v lékařství. Nejčastěji zneužívanou skupinou drog této skupiny je amfetamin a metamfetamin (pervitin). Farmakologicky příbuznou drogu obsahují methylfenidat, fenetyllin, fenmetrazin, amfepramon a pemolin. Blízce příbuzná skupina drog jsou halucinogenní amfetaminy a látky z okruhu MDMA (Ecstasy). Podobné ve struktuře a účincích jsou rovněž ephedra - efedrin a khat.

AMOTIVAČNÍ SYNDROM

Souhrn účinků spojených s užíváním některých látek, zvláště cannabinoidů; může zahrnovat apatii, ztrátu výkonnosti, zúžení kapacity k realizaci záměrů a dlouhodobých plánů, sníženou frustrační toleranci, roztěkanost a obtíže při vykonávání rutinních činností. Přesto že se u uživatelů cannabisu prokázalo, že vážné užívání drogy může narušit motivaci, syndrom nemotivovanosti nebyl nikdy jasně definován a také nemá jasné znaky následků dlouhodobé intoxikace u chronických uživatelů cannabisu.
Viz také cannabis

AMYLNITRÁT

Těkavá inhalační látka, která uvolňuje vůlí neovlivnitelné svalstvo vnitřních orgánů, zvláště v oběhovém systému. Je dostupný v ampulích a jeho hlavní lékařské užití je jako protijed u otravy kyanidem. Také je občas předepsán proti bolestem u anginy pectoris a u ledvinových a žlučníkových kolik. Nelékařsky je užíván jako „popper“ - chvíli před orgasmem pro jeho zvýšení a pro prodloužení sexuálního potěšení. V mnoha zemích je také populární na tanečních párty. Látka působí podráždění dýchací sliznice a může vést k těžké hypotenzi (snížení krevního tlaku).

ANALGETIKUM

Látka snižující bolest. Může, ale nemusí mít psychoaktivní vlastnosti. V popředí pozornosti z hlediska potenciálu pro zneužívání a vznik závislosti jsou zejména analgetické účinky opiátů a opioidů. Léčiva tohoto typu jsou kontraindikována u uživatelů drog a závislých. Pro značné riziko se omezuje jejich medicínské používání u jakýchkoliv pacientů a jednou z mála nezpochybněných indikací jsou bolesti v konečném stadiu nádorových onemocnění.
Viz také opiát , opioid

A.N.O.

Asociace nestátních organizací působících v léčbě a prevenci závislostí, „střechová“ organizace odborných NGO v ČR, založená v r.1995. Státní a veřejné orgány uznávají A.N.O. jako reprezentativního partnera, představitel A.N.O. je členem Rady zástupců při Meziresortní protidrogové komisi. Na činnosti odborných sekcí A.N.O. (sekce Harm Reduction, sekce terapeutických komunit, sekce intenzivní ambulantní péče a doléčování, sekce primární prevence) se podílejí i vedoucí pracovníci státních zařízení.
Viz také NGO

ANONYMNÍ ALKOHOLICI (ALCOHOLICS ANONYMOUS, AA)

Svépomocná organizace pro lidi, kteří mají problémy s alkoholem a chtějí je překonat. Vznikla 1935 v USA. Působí v mnoha zemích světa. Po vzoru Anonymních alkoholiků vznikly organizace pracující na podobných principech, např. Anonymní narkomané (Narcotics Anonymous, NA) a Anonymní hazardní hráči (Gamblers Anonymous, GA). O efektivitě AA existují v odborné literatuře přesvědčivé doklady. V současnosti jev USA běžné, že se účast ve svépomocné organizaci typu AA kombinuje s profesionální léčbou. V rámci léčby prováděné profesionály probíhá například příprava a podpora účasti klienta ve svépomocném programu typu AA („facilitace účasti“).

ANTAGONISTA

Látka, která působí proti účinkům jiné látky. Farmakologicky působí tak, že na neuronovém receptoru zabraňuje účinku jiné látky (agonisty), a tak vyvolává specifický somatický nebo behaviorální efekt zprostředkovaný původním receptorem. Příkladem je látka Naloxon, která je užívána v léčbě předávkování opiáty, zvláště heroinem. Ruší účinky opiátu a jestliže je podána v dostatečné dávce, může také uspíšit abstinenční syndrom.

ANTIDEPRESIVUM

Psychoaktivní látka, lék předepisovaný pro léčbu depresivních onemocnění; také je používán za jistých okolností u panických onemocnění. Jsou 4 hlavní skupiny antidepresiv: (1) tricyklická antidepresiva, která jsou hlavními představiteli noradrenalinovych inhibitorů, (2) agonisté a blokátory serotoninového receptoru, (3) inhibitory monoaminoxidázy (IMAO), (4) antidepresiva na bázi benzodiazepinů, které inhibují přenášení nervových vzruchů podporou účinku kyseliny gamma-aminomáselné (GABA).

APLIKACE

Způsob podávání, tj. cesta, kterou je látka zavedena do těla, např.: užití orální (ústy), intravenosní (do žíly), subkutánní (podkožní), intramuskulární (injekčně do svalu), inhalací, kouřením nebo absorbováním skrz kůži nebo sliznicí jako jsou sliznice v ústní dutině nebo nosní sliznice (šňupání, „sniffing“), rektum nebo genitálie. Způsob podávání má rozhodující efekt na rychlost a intenzitu účinku látky, a proto na míru intoxikace, druh nebezpečí rizika a náchylnosti ke zneužívání. To také může mít určující vliv na vlastnost a sílu nežádoucích účinků a následků, včetně poškození tělesných orgánů ( plíce, žíly) a přenos infekcí (např. hepatitida, HIV). Kouření drogy může tedy uživatele učinit náchylným k respiračním problémům, zatímco způsob injekčního užití nesterilní cestou zvyšuje riziko nakažení infekcemi. Sdílení jehel nebo jiných injekčních pomůcek zvyšuje riziko přenosu nákazy krevní cestou, např. přenos HIV nebo viru hepatitidy B a C.

APOLINÁŘ

Protialkoholní oddělení Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, umístěné v bývalém klášteře při gotickém kostele sv.Apolináře na okraji Nového města (Praha 2). Patří k němu i historický Jungmannův dům. Oddělení založil v r.1948 doc.MUDr.Jaroslav Skála, CSc. Komplex služeb Apolináře zahrnuje v současnosti léčebné oddělení pro muže, ambulanci, detoxifikační jednotku, úsek metadonové substituce, Středisko pro mládež a rodinnou terapii a léčebný program pro závislé ženy v Lojovicích. Řadu desetiletí je Apolinář střediskem odborného života jednak v oblasti léčby závislostí i v psychoterapii.

APOLINÁŘSKÝ MODEL

Model léčby závislostí uvedený do praxe doc.MUDr.Jaroslavem Skálou, CSc. (též Skálův model), známý i v zahraničí. Spojuje zásady terapeutické komunity a behaviorální přístupy, projevující se zejména v náročném léčebném režimu s bodovacím systémem. V terapeutickém týmu se tradičně uplatňují pracovníci se středním vzděláním i tzv.laičtí terapeuti. Apolinářský model zdůrazňuje nejen individuální odpovědnost pacientů, což je v léčbě závislostí pravidlem, ale i odpovědnost kolektivní (pochybení či režimový prohřešek jednoho pacienta se pokládá za pochybení ostatních, v konkrétním případě pražského Apolináře se postih týká asi 10 nejbližších spolupacientů, sdílejících jednu “světnici”). K dalším důležitým složkám Apolinářského modelu patří posilování fyzické zdatnosti pacienta a systematická práce s jeho rodinou. Apolinářský model aplikoval v oblasti závislostí principy terapeutické komunity nejen jako první u nás, ale jako jeden z prvních na světě vůbec (1949); uplatnění rodinné terapie (1965, vznik Střediska pro děti,mládež a rodinu 1967) bylo prvenstvím přinejmenším v tehdejším Československu.

ARTETERAPIE

Specifický psychoterapeutický přístup využívající při práci s klientem (viz) různých uměleckých činností. Kromě nejrozšířenější výtvarné činnosti se jedná např. o práci s hlínou, kůží, textilem a dalšími materiály, dále tanec a práci s tělem apod. Styl práce umožňuje prostřednictvím tvořivého a nenásilného procesu vést postupně klienta ke kvalitnějšímu sebepoznání a možnosti konfrontace s nevědomým materiálem. Výsledkem je tak kromě obvykle příjemné tvořivé činnosti, lepší sebereflexe a náhled na problém. Arteterapie se díky svému projektivnímu potenciálu využívá také v diagnostice, sociální práci a výchově. Pracovat s ní lze jak individuálně, tak ve skupině.
Viz také psychoterapie

ASI, EURO/ASI

Addiction Severity Index (index závažnosti toxikomanie) – mezinárodně používaný nástroj komplexního zhodnocení drogově závislého klienta při vstupu do léčby, v podstatě souborný anamnestický dotazník či schéma strukturovaného rozhovoru. Jednotlivé oddíly ASI popisují a hodnotí závažnost problémů pacienta/klienta v těchto oblastech: zdravotní stav, práce a zdroj obživy, drogy a/nebo alkohol, právní postavení, rodinná anamnéza, rodinné a sociální vztahy, psychický stav. Evropskou verzi (EURO/ASI) do ČR uvedli a na českou populaci standardizovali Kubička a Csémy r. 1997.

AT ORDINACE

„Ordinace pro alkoholismus a (jiné) toxikomanie“ – v socialistickém zdravotnictví v ČR byla tato pracoviště povinnou součástí psychiatrického oddělení polikliniky a tvořila celostátní síť, která se v první polovině 90.letech postupně rozpadala. Některé OAT se privatizovaly, některé zcela zanikly, většina dosud existujících OAT, ať soukromých nebo v zařízeních zřizovaných státem či obcemi, se zabývá především alkoholismem. Nová zařízení pro problémové uživatele drog a závislé na (nealkoholových) drogách nestačí zatím pokrýt všechny mezery v dřívější síti OAT a vzrůstající poptávku po ambulantní léčbě.

AZYLOVÝ DŮM

Sociální služba poskytující přechodné ubytování a pomáhající ve zvládání krizového stavu spojeného s nezajištěným bydlením a stavem sociální nouze. Služba v azylovém domu (dále AD) je zpravidla poskytována v nepřetržitém provozu. Sociální pracovníci AD pomáhají klientům např. s vyřizováním dokladů, dávek, provádějí poradenství, popř. referují klienta do příslušných institucí. V AD platí vnitřní řád a služba kontroluje dodržování pravidel pro ubytované (agresivita, alkohol). Klienti AD se finančně spolupodílí na ubytování, popř. jim je hrazeno sociálním úřadem. Cílem služby je sociální stabilizace a samostatné bydlení klientů.