Navigace

 • o nás
 • informace
 • pomoc a podpora
 • publikace
 • jste závislí?
 • mapa webu
mapa pomoci

mapa ČR Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Plzenský kraj Jihočeský kraj Vysočina Jihomoravský kraj Zlínský kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Královéhradecký kraj Hlavní město Praha Středočeský kraj Středočeský kraj

Login form

kalendář akcí

PoÚtStČtSoNe
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829 

links

anketa

Nežádoucí účinky užívání marihuany

Výsledky ankety

novinky odjinud

mapa webu

 

drogy-info.cz / Drogová situace / Užívání drog v populaci / Přehled průzkumů zaměřených na užívání drog v ČR od počátku 90. let do r. 2004

Přehled průzkumů zaměřených na užívání drog v ČR od počátku 90. let do r. 2004

Od počátku 90. let do r. 2004 byla v ČR realizována řada průzkumů zjišťujících výskyt užívání drog v obecné populaci (v populaci starší 15 let, někdy blíže v populaci ve věku 15-64 let) i specificky ve školní populaci (ve věku 15-18 let) – jednalo se o jednorázové studie i opakované průzkumy zaměřené na užívání legálních drog (alkoholu a tabáku), zkušenosti populace s užitím nelegálních drog, postoje k užívání a uživatelům drog.

K nejvýznamnějším průzkumům v dospělé populaci patřilo Výběrové šetření o zdravotním stavu a životním stylu obyvatel České republiky zaměřené na zneužívání drog, které realizoval Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS ČR) v roce 2004 a mezinárodní projekt GENACIS (Gender, Alcohol and Culture International Study) z roku 2002 koordinovaný Světovou zdravotnickou organizací a v ČR realizovaný Psychiatrickým centrem Praha.
Mezi významné studie zaměřené na školní populaci patří Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD), realizovaná pravidelně každé 4 roky již od roku 1995 mezi středoškolskými studenty ve věku 15-16 let, a studie Health-Behaviour in School-aged Children (HBSC), realizovaná také v pravidelných 4letých intervalech (Česká republika se zapojila poprvé v roce 1994), ale mezi žáky základních škol.

Celopopulační studie

Výběrové šetření o zdravotním stavu a životním stylu obyvatel České republiky zaměřené na zneužívání drog, 2004
Dosud nejrozsáhlejší studii zaměřenou specificky na problematiku užívání drog v ČR realizoval v roce 2004 Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) ve spolupráci s agenturou INRES-SONES. V průzkumu bylo dotázáno celkem 3 526 respondentů ve věku 18-64 let z celé ČR. Šetření bylo realizováno na základě Evropského modelového dotazníku EMCDDA , který byl upraven a doplněn dle připomínek pracovní skupiny Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti „Populační a školské průzkumy o postojích k užívání drog“. Otázky se týkaly především životního stylu, např. kouření, pití alkoholu a zneužívání nelegálních drog, zároveň byly do dotazníku zahrnuty otázky týkající se celkového zdravotního stavu, tělesného i duševního zdraví a byly mapovány také postoje obyvatel ke sledovaným jevům. Publikaci shrnující výsledky průzkumu vydal ÚZIS (Ústav zdravotnických informací a statistiky (2006) Výběrové šetření o zdravotním stavu a životním stylu obyvatel České republiky zaměřené na zneužívání drog. Praha: ÚZIS ČR. ISBN 80-7280-636-X). Stručný přehled výsledků byl shrnut také ve Výroční zprávě o stavu ve věcech drog v ČR v roce 2004 a Výroční zprávě o stavu ve věcech drog v ČR v roce 2005 vydané Úřadem vlády České republiky (k dispozici na drogy-info.cz).
Projekt GENACIS (Gender, Alcohol and Culture International Study“), 2002
V roce 2002 proběhl v ČR jako součást mezinárodního projektu koordinovaného Světovou zdravotnickou organizací průzkum GENACIS. Šetření v populaci ve věku 18-64 let bylo zaměřené především na rozdíly v užívání alkoholu mezi pohlavími a souvisejícími faktory konzumace alkoholu. Do průzkumu byly zahrnuty také otázky týkající se užívání nelegálních drog a postojů k užívání. Celkem bylo v průzkumu dotázáno 2 526 respondentů, šetření bylo realizováno Psychiatrickým centrem Praha . Výsledky studie byly shrnuty např. ve Výroční zprávě o stavu ve věcech drog v ČR v roce 2002 a v odborných časopisech. Informace byly publikovány např. v těchto titulech:
 • Kubička, L., Csémy, L. (2004) Analýza sociodemografického kontextu požívání alkoholických nápojů v dospělé populaci České republiky z hlediska zdravotního. Časopis Lékařů českých 2004, 143: 435-439.
 • Kubička, L., Csémy, L. (2006) Vznikají u žen negativní následky úzu alkoholu při nižších dávkách než u mužů? Adiktologie 2006, 6 (2): 120-133.
Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR), 1993-2002
Již v průběhu 90. let zahrnoval Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) otázky na užívání návykových látek do periodických šetření o zdravotním stavu obyvatelstva. Průzkum se opakoval každé tři roky od roku 1993, poslední šetření se uskutečnilo v roce 2002 a zúčastnilo se ho celkem 2356 respondentů starších 15 let. V oblasti životního stylu byl v šetření zjišťován výskyt pravidelného kouření a pití alkoholu, u nelegálních drog byla sledována celoživotní prevalence a užívání drog v posledním roce. Publikace:
 • Ústav zdravotnických informací a statistiky (2003) Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace 2002. Praha: ÚZIS ČR. ISBN 80-7280-296-8.
 • Ústav zdravotnických informací a statistiky (2001) Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace 1999. Praha: ÚZIS ČR. ISBN 80-7280-033-9.
Šetření Centra pro výzkum veřejného mínění
Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM) realizovalo několikrát - až do r. 2002 - průzkum veřejného mínění zaměřený na užívání drog v populaci ve věku nad 15 let a na názory a postoje veřejnosti k užívání návykových látek, legálních i nelegálních. Průzkumy oslovovaly přibližně 1000 osob daného věku. V roce 2001 byl průzkum „Občané o drogách a účinnosti nového zákona“ zaměřen na názory veřejnosti na novou legislativu, v roce 2002 byl průzkum pod názvem „Problematika drog očima veřejnosti“ věnován zkušenostem a postojům k užívání drog. V dalších letech se CVVM zaměřilo na jiná témata.
Studie Zdraví a škodlivé návyky
Studie Zdraví a škodlivé návyky byla opakovaně realizována v letech 1996, 1997 a 1999 Státním zdravotním ústavem (SZÚ) .

Školské studie

Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD)
Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) je mezinárodní projekt zaměřený na průzkum užívání návykových látek mezi mládeží ve věku 15-16 let. Studie se opakuje ve 4letých intervalech již od roku 1995. V ČR se do studie pravidelně zapojuje 3-4 000 studentů prvních ročníků středních škol, od roku 2007 i žáci 9. tříd základních škol. Projekt ESPAD je kromě užívání alkoholu a nelegálních drog zaměřen také na názory a postoje studentů k užívání návykových látek, dostupnost drog a další rizika v oblasti chování mládeže související s užíváním drog.
Projekt je koordinován Skupinou Pompidou při Radě Evropy a Švédskou radou pro informace o alkoholu a drogách (CAN). Garantem projektu ESPAD v ČR je Psychiatrické centrum Praha ve spolupráci s Národním monitorovacím střediskem pro drogy a závislosti. Výsledky mezinárodního projektu ESPAD jsou k dispozici na webové stránce projektu espad.org ; stránka obsahuje generátor výsledků, který umožňuje s daty dále pracovat.
Od r. 2003 publikuje výsledky české části projektu Národní monitorovací středisko pro drogy (vydavatelem publikací je Úřad vlády České republiky). Výsledky průzkumu v ČR do roku 2003 byly zveřejněny v souhrnné publikaci i odborných časopisech, např.:
 • Csémy, L., Lejčková, P., Sadílek, P., Sovinová, H. (2006) Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD). Výsledky průzkumu v České republice v roce 2003. Praha: Úřad vlády ČR. ISBN 80-86734-94-3.
 • Csémy, L., Lejčková, P., Sadílek, P. (2007) Substance Use Among Czech Adolescents: An Overview of Trends in the International Context. Journal of Drug Issues 2007, 37 (1): 119-132.
 • Lejčková, P., Csémy, L. (2005) Subjektivní vnímání rizik a postoje mládeže k užívání návykových látek. Adiktologie 2005, 5 (1): 35-44.
Studie HBSC (Health and Health Behaviour in School-Aged Children)
Mezinárodní studie HBSC garantovaná Světovou zdravotnickou organizací je k dispozici od r. 1994. Je zaměřena na zdraví a životní styl dětí na základních školách (ve věku 11, 13 a 15 let). Od roku 2002 se u dětí v posledním ročníku ZŠ zjišťovaly také otázky týkající se užívání nelegálních drog. Celkem bylo v průzkumu při poslední vlně v roce 2006 dotázáno 1 665 žáků ve věku 15 let. V ČR byl průzkum realizován Psychiatrickým centrem Praha , výsledky průzkumu byly poprvé shrnuty ve Výroční zprávě o stavu ve věcech drog v ČR v roce 2002. Informace o mezinárodním projektu a souhrnné zprávy obsahující mezinárodní srovnání jbyly publikovány na stránce projektu hbsc.org . Další publikace - např.:
 • Csémy, L., Krch, F.D., Provazníková, H., Rážová, J., Sovinová, H. (2005) Životní styl a zdraví českých školáků. Z výsledků mezinárodní srovnávací studie Světové zdravotnické organizace The Health Behaviour in School-aged Children (HBSC). Praha: Psychiatrické centrum Praha. ISBN 80-85121-94-8
Studie NEAD (Nealkoholové drogy)
Jednalo se o studii regionálního charakteru realizovanou v letech 1996, 1998 a 2000. Jejím cílem bylo monitorování situace a analýza trendů v užívání nealkoholových drog na místní úrovni. Studie NEAD byla zaměřena na studenty ve věku 15-19 let, v roce 2000 se do studie zapojilo již 31 okresů jižní Moravy, severní Moravy a východních Čech, v každém okrese se do projektu zapojilo téměř 900 studentů. Metodologie výzkumu byla shodná s metodologií studie ESPAD, proto byly obě tyto studie propojeny – od roku 2003 je monitorování situace v oblasti užívání drog na regionální (krajské) úrovni součástí studie ESPAD.
Studie MAD (Mládež a drogy)
Celorepublikovou studii Mládež a drogy v letech 1994, 1997 a 2000 realizovalo tehdejší Centrální pracoviště drogové epidemiologie Hygienické stanice hlavního města Prahy . Studie byla zaměřena na studenty ve věku 14-19 let, při poslední vlně studie v roce 2000 se do ní zapojilo celkem 13 018 studentů. Metodologie studie se do určité míry shodovala s metodologií studie ESPAD. V roce 2003, kdy se měla studie MAD znovu uskutečnit, bylo vyhodnoceno, že realizace dvou paralelních studií ve školní populaci v ČR je zbytečná a upřednostněn byl mezinárodní projekt ESPAD.

Publikováno: 20.11.2014